Algemene voorwaarden Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper

Versie 1.2 – 2024

 Artikel 1 Definities

 1.  Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper is een Grafisch ontwerp bureau.
 2.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Opdrachtgever” verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikmaakt van de diensten van Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper.,en Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper de opdracht geeft diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Overeenkomst” verstaan: de rechtsbetrekking tussen Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan: alle door Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende conceptvoorstellen en ontwerpen, alsmede alle andere door Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5.  In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: de website www.lottebroeren.nl.

 Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1.  De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper gesloten Overeenkomsten.
 2.  Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper overeengekomen.
 3.  Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4.  De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

 Artikel 3 De Overeenkomst

 1.  Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper zijn vrijblijvend, ook indien daarin een aanvaardingstermijn is opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is een aanbod gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening geldig. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt, vervalt het aanbod.
 2.  De Opdrachtgever kan contact opnemen met Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.
 3.  Als Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4.  Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper deze schriftelijk bevestigt.
 5.  Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper.

 Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1.  Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2.  Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3.  Bij het inschakelen van derden zal Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 4.  De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper zijn verstrekt, heeft Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5.  De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6.  Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 Artikel 5 Ontwerpfase

 1.  Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper ontwerpt binnen 4 weken, of indien anders afgesproken, een eerste concept.
 2.  Opdrachtgever dient het concept binnen 2 weken goed te keuren.
 3.  Indien Opdrachtgever het eerste concept afkeurt, spreken Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper en Opdrachtgever onderling af wanneer Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper een nieuw concept ontwikkeld. Het afkeuren van het concept is geen geldige reden om de Overeenkomst te ontbinden.

 Artikel 6 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens over te gaan tot openbaarmaking of verveelvoudiging dienen beide partijen elkaar in de mogelijkheid te stellen de laatste versie van het geleverde product te controleren en goed te keuren.

 Artikel 7 Meerdere opdrachtnemers

 1.  Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere partijen, waaronder Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper, wenst te verstrekken, dan dient Opdrachtgever alle partijen hiervan op de hoogte te stellen.
 2.  Op verzoek van Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper dient Opdrachtgever mede te delen aan welke partijen eenzelfde opdracht is verstrekt.
 3.  Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere partij verstrekt heeft en, om welke reden dan ook, de opdracht opnieuw wenst te laten uitvoeren, dient Opdrachtgever mede te delen aan welke partij de opdracht verstrekt was en waarom Opdrachtgever de opdracht opnieuw verstrekt.

 Artikel 8 Wijziging van de Overeenkomst

 1.  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2.  Indien tussentijds blijkt dat de kosten voor de uitvoering van de Overeenkomst aanzienlijk (te weten meer dan 10%) hoger worden dan in de offerte is neergelegd, stopt Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper met de ontwikkelingen totdat hij goedkeuring heeft ontvangen van Opdrachtgever om verder te gaan. Indien Opdrachtgever niet verder wenst te gaan en de overeenkomst wenst te ontbinden, dient Opdrachtgever de tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden.
 3.  Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig lid 1 van dit artikel, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 4.  Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 5.  Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. Voorts is Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3.  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen. Pas wanneer duidelijk wordt dat Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper niet aan de wensen van Opdrachtgever kan voldoen, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 4.  Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Opdrachtgever, waarbij Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 Artikel 10 Annulering

 1.  Annulering van de Overeenkomst is mogelijk tot 14 dagen na ondertekening van de offerte.

 Artikel 11 Kosten, honorering en betaling

 1.  Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper vraagt een uurtarief van €75,- per uur excl. btw.
 2.  Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 3.  Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4.  Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 5.  Opdrachtgever dient 50% van het totale bedrag uit de offerte te voldoen ter bevestiging van de Overeenkomst. Het resterende bedrag dient Opdrachtgever te voldoen bij de oplevering, tenzij anders overeengekomen.
 6.  De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper mede te delen.
 7.  Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8.  Indien Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1.  Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper behoudt zich de rechten van intellectueel eigendom voor, tenzij in de Overeenkomst anders afgesproken.
 2.  Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper verleent Opdrachtgever een exclusieve licentie voor het gebruik van het geleverde product. Deze licentie is schriftelijk opgenomen in de Overeenkomst.
 3.  Indien Opdrachtgever een ruimer gebruik wenst dan is overeengekomen, dan dient dit altijd opnieuw schriftelijk te worden vastgelegd. Het staat Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper vrij hier een extra bijdrage voor te vragen.
 4.  Het is niet mogelijk voor Opdrachtgever om zonder voorafgaande toestemming van Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper wijzigingen toe te brengen in het concept dan wel eindproduct. Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper kan deze toestemming niet weigeren te geven indien dit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.
 5.  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van een onderzoek naar; of het ontwerp in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van anderen; het bestaan van merkrechten, octrooirechten of auteursrechten van derden door Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper.

 Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1.  Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper kan nooit aansprakelijk worden gesteld aangaande ontevredenheid over het eindproduct. Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper heeft slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 2.  Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten in het ontwerp indien Opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven overeenkomstig artikel 5 lid 2 en 3 van deze Algemene voorwaarden.
 3.  De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 4.  Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 5.  Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper voor alle aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper ten behoeve van Opdrachtgever zijn uitgevoerd.
 7.  Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
 8.  Indien Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper met betrekking tot haar Diensten.
 9.  De aansprakelijkheid van Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 10.  De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper.
 11.  Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 Artikel 14 Overmacht

 1.  Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2.  Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3.  In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4.  Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1.  Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

 Artikel 16 Identiteit van Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper

 1.  Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper is bij de KvK geregistreerd onder nummer 69850895 en draagt btw-identificatienummer NL002288733B08. Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper is gevestigd aan de Pastoor Janssenstraat 17 (5411CB) te Zeeland.
 2.  Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper is per e-mail te bereiken via mail@lottebroeren.nlof middels de website www.lottebroeren.nl en telefonisch op 0615526296.

 Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1.  Op de rechtsverhouding tussen Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 2.  Alle geschillen die tussen Lotte Broeren – Grafisch Ontwerper en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement ter keuze van Lotte Broeren.